دارای موجودی
نتیجه جستجو
پرده گردانی

پرده گردانی

ارشد تهماسبی

قیمت: 190,000تومان
تحلیل ردیف

تحلیل ردیف

داریوش طلایی

قیمت: 540,000تومان
جواب آواز براساس ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی به همراه سی دی

جواب آواز براساس ردیف آوازی به روایت است...

ارشد تهماسبی

قیمت: 650,000تومان
چگونگی موسیقی ایران

چگونگی موسیقی ایران

ارشد تهماسبی

قیمت: 360,000تومان
دستگاه در موسیقی ایرانی

دستگاه در موسیقی ایرانی

هرمز فرهت

قیمت: 260,000تومان
دوره اول ویولن صبا

دوره اول ویولن صبا

ابوالحسن صبا

قیمت: 200,000تومان
دوره دوم ویولن صبا

دوره دوم ویولن صبا

ابوالحسن صبا

قیمت: 350,000تومان
دوره ردیف نوازی اسدالله ملک

دوره ردیف نوازی اسدالله ملک

اسدالله ملک

قیمت: 400,000تومان
دوره سوم ویولن صبا

دوره سوم ویولن صبا

ابوالحسن صبا

قیمت: 100,000تومان
دوره های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا

دوره های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا

فرامرز پایور

قیمت: 180,000تومان
دوره ی ابتدایی سنتور

دوره ی ابتدایی سنتور

فرامرز پایور

قیمت: 280,000تومان