دارای موجودی
نتیجه جستجو
فرم موسیقی

فرم موسیقی

ای.و اسپاسبین

قیمت: 65,000تومان
فرم و آفرینش در موسیقی ایران

فرم و آفرینش در موسیقی ایران

فرهاد فخرالدینی

30,000 28,500تومان
فرم و طرح در موسیقی

فرم و طرح در موسیقی

رُی بنت

70,000 61,600تومان
فرمهای موسیقی

فرمهای موسیقی

آندره هودیه

قیمت: 34,000تومان
فرهنگ آهنگ سازی جلد دوم

فرهنگ آهنگ سازی جلد دوم

علیرضا مشایخی

40,000 36,800تومان
فرهنگ سازها

فرهنگ سازها

طغرل طهماسبی مراغی

35,000 32,200تومان
فن آهنگ سازی به شیوه دُدکافنیک

فن آهنگ سازی به شیوه دُدکافنیک

مصطفی کمال پورتراب

20,000 17,000تومان
مبانی آهنگسازی

مبانی آهنگسازی

مصطفی کمال پورتراب

17,000 15,300تومان
مبانی فرم و فرم‌های موسیقی

مبانی فرم و فرم‌های موسیقی

رالف توروک

60,000 52,800تومان
مطالعه و آنالیز فوگ و انوانسیون

مطالعه و آنالیز فوگ و انوانسیون

جان ورال

50,000 42,500تومان
مفاهیم شنکر

مفاهیم شنکر

آلن کدوالارد

40,000 38,000تومان